แผนปฎิบัติงาน

  1. เลือกเว็บบอร์ดที่ต้องการ  โดยเลือกใช้ Discuz
  2. เริ่ม ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจาก  http://www.discuzthai.com/forum.php
  3. พัฒนาเว็บเพื่อเป็นสื่อการศึกษา สำหรับใช้ในโรงเรียน
  4. นำสื่อการศึกษาที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำเสนอต่อครูผู้สอนและนักเรียนร่วมสมัครสมาชิกและร่วม     ทดลองใช้เว็บบอร์ด
  5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  6. สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิก  โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นมา
Advertisements

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน.  กรุงเทพฯ:  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2552

http://socialscience.igetweb.com.  กันยายน 2553.

http://th.wikipedia.org.  กันยายน 2553.

http://th.wikipedia.org.  ตุลาคม  2553

 

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz ในการพัฒนา      เว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา   สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียนได้   และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียน  สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาความรู้และทบทวนแบบทดสอบของครูได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน  ในโซนวิชาการ   ครูสามารถสั่งงานและตรวจผลงานได้  การสนทนาระหว่าง ครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียนสามารถใช้เว็บในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์   นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรจะขยายฐานข้อมูลให้มีขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการใช้งานกลุ่มผู้ใช้ที่มากขึ้น
  2. ควรจะปรับให้มีการสร้างแบบทดสอบได้อย่างหลากหลาย  และสรุปคะแนนให้กับผู้เรียน

ควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม  Discuz  สำหรับให้ครู นักเรียนและบุคคลอื่นเข้ามาใช้งานในวงกว้างมากขึ้น

ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็น

ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็น

เรื่อง  การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz

ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา

ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็น

ตารางสรุปผลการประเมินความคิดเห็น

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

 

การจัดห้องเรียนบนเว็บ  “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม  Discuz ในการพัฒนา    เว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา  :เป็นการจัดห้องเรียนรูปแบบใหม่ในโลกออนไลน์  ทำให้ครูและนักเรียน  กลุ่มเพื่อนกับเพื่อน  สามารถโต้ตอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สามารถมองเห็นการสนทนากันทำให้มีบรรยากาศในการสนทนามากขึ้น

ในโปรแกรม  Discuz  เป็นห้องเรียนที่สามารถรองรับการเรียนการสอนได้ทั้ง  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้   โดยครูสามารถนำเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้  หรือเรื่องราวที่กำลังเป็นที่สนใจ  มาวางไว้ในห้องของเว็บบอร์ดที่จัดไว้ให้  ซึ่งสามารถรองรับไฟล์มัลติมีเดียได้หลายชนิด เช่น วีดิโอ ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และ เสียง  เป็นต้น

ครูและนักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนเว็บ “Share for Education” โดยใช้โปรแกรม Discuz ได้โดยการพิมพ์ที่ Address :  www.share-edu.cz.cc จากนั้นเลือกหัวข้อที่ต้องการศึกษาหรือใช้งาน เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ เพียงเลือกหมวดหมู่วิชาวิทยาศาสตร์ จากนั้นเลือกเรื่องที่ต้องการ เช่น โครโมโซม  ทำให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้แม้จะไม่ได้อยู่ในโรงเรียน  และถ้าหากเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแบบ  Real – Time    ก็ให้สังเกตมุมขวาล่างจากนั้นเลือกผู้ที่ต้องการสนทนาด้วย

 

แบบประเมินความคิดเห็น

เรื่อง  การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz

ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา

คำชี้แจง ให้พิจารณาข้อความแต่ละข้อให้เข้าใจ  แล้วทำเครื่องหมาย  P ลงในช่องที่เห็นว่า

ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  ระดับความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5  ระดับ  คือ

5 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมากที่สุด

4 หมายถึง  เห็นด้วยระดับมาก

3 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง

2 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อย

1 หมายถึง  เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด

Download

แบบประเมินความคิดเห็น


แบบประเมินความคิดเห็น

แบบประเมินความคิดเห็น


 

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

  • ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์

1.  ซีพียู  ความเร็วไม่ต่ำกว่า  233  MHz

2.  ความจุของหน่วยความจำหลัก  อย่างน้อย  64  Mb.

3.  ความจุของฮาร์ดดิสก์  1.5  Gb.

4.  ความละเอียดจอ  800×600

5.  Mouse , Keyboard , Speakers

  • ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์

1.  ระบบปฏิบัติการ Window เช่น  , XP , 2003 , vista , Linux , UNIX

2.  โปรแกรม  Web Browser  เช่น   Google Chrome , Internet Explorer , Fire fox

3.  โปรแกรม  Filezila  ,  Photoshop ,  Flash Banner Maker  ,  AAA Logo