กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

ในการจัดทำโครงงาน เรื่อง การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education” โดยใช้โปรแกรม  Discuz   ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา   คณะผู้จัดทำได้รับความกรุณาในการดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจากผู้มีพระคุณ ดังนี้

  1. ผู้อำนวยการกิจจา  ชูประเสริฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ผู้ให้การสนับสนุน
  2. รองฯอนุสิทธิ์  ศรีอนันต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  ผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องการจัดทำโครงงาน
  3. อาจารย์ทองสุก  หัตถกิจ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ผู้ที่คอยกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
  4. อาจารย์จันทร์จิรา  พงษ์ชู  หัวหน้าศูนย์สื่อและเทคโนโลยี  ที่ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  5. อาจารย์รสริน  แสงศิริ  ครูสอนคณิตศาสตร์  ให้คำปรึกษาในการจัดทำโครงงาน
  6. อาจารย์จารึก  ขจรเจริญศักดิ์  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  7. อาจารย์สาลินี  เย็นทรวง ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  ให้ความอนุเคราะห์ในการแปลเอกสารรายงาน ในภาคภาษาอังกฤษ
  8. Mr.Dinachandra  Chingakham  ครูชาวต่างชาติ ให้ความอนุเคราะห์การแปลข้อมูลหน้าเว็บในภาคภาษาอังกฤษ
  9. คุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองที่คอยดูแลสนับสนุนและให้กำลังใจ ตลอดเวลาในการจัดทำโครงงาน

คณะผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณผู้มีพระคุณที่คอยดูแลและให้คำปรึกษาจนโครงงาน ประสบความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้

 

คณะผู้จัดทำ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: