วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างห้องเรียนบนเว็บ  “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz  ในการพัฒนาเว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา
 2. เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการจัดการเรียนการสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
 4. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทางสังคมในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. โรงเรียนมีห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz  ในการพัฒนา  เว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา
 2. ครูในโรงเรียนสามารถใช้งานห้องเรียนบนเว็บในการติดต่อสื่อสารและจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. ครูและนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
 4. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น
 5. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
 6. สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
 7. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
 9. สังคมไทยได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: