สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงาน

การจัดห้องเรียนบนเว็บ “Share for Education”  โดยใช้โปรแกรม Discuz ในการพัฒนา      เว็บบอร์ดเพื่อการศึกษา   สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของห้องเรียนได้   และเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับครูและนักเรียน  สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง  ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาความรู้และทบทวนแบบทดสอบของครูได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน  ในโซนวิชาการ   ครูสามารถสั่งงานและตรวจผลงานได้  การสนทนาระหว่าง ครูกับนักเรียน หรือนักเรียนกับนักเรียนสามารถใช้เว็บในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ และส่งเสริมให้นักเรียนใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์   นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทางสังคมในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรจะขยายฐานข้อมูลให้มีขนาดใหญ่  เพื่อรองรับการใช้งานกลุ่มผู้ใช้ที่มากขึ้น
  2. ควรจะปรับให้มีการสร้างแบบทดสอบได้อย่างหลากหลาย  และสรุปคะแนนให้กับผู้เรียน

ควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม  Discuz  สำหรับให้ครู นักเรียนและบุคคลอื่นเข้ามาใช้งานในวงกว้างมากขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: